Αντικείμενο ασφάλισης του κλάδου σκαφών είναι κάθε σκάφος οποιασδήποτε χωρητικότητας και κάθε πλωτό μέσο που κινείται στην θάλασσα, αυτοδύναμα ή μη. Σύμφωνα με τον νόμο 2743/99 (ΦΕΚ 211/13.10.99) είναι υποχρεωτική η ασφάλιση των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των σκαφών ή άλλων μέσων αναψυχής τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα με ελληνική ή ξένη σημαία για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) καθώς και για την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

 

Ιπποδύναμη Ετήσια Ασφάλιστρα Εξαμηνιαία Ασφάλιστρα
0 - 30 50 € 30 €
31 - 50 55 € 30 €
51 - 100 62 € 32.5 €
101 - 150 76 € 40 €
151 - 200 84 € 44 €
201 - 250 90 € 47 €
   251 - 300     94.50 €    58 €    
    301 - 400     94.50 € 66.50 €

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Προϋπόθεση Αξιοπλοΐας: Απαράβατος όρος της ασφάλισης είναι τα ασφαλισμένα αντικείμενα να βρίσκονται και να διατηρούνται συνεχώς σε καλή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης και της στεγανοποίησης του ασφαλισμένου σκάφους. Καμία απαίτηση δεν θα γίνεται δεκτή αν το ασφαλισμένο σκάφος δεν καλύπτει τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία και τον νηογνώμονα του σκάφους απαιτήσεις και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αξιοπλοΐας.

2. Άδεια πλοήγησης: Ο ασφαλιζόμενος ή οι κυβερνήτες ή οι χειριστές του σκάφους υποχρεούνται να είναι κάτοχοι του προβλεπόμενου από τις αρμόδιες αρχές διπλώματος ή πτυχίου ή άδειας ικανότητας, τα οποία πρέπει απαραιτήτως να είναι σε ισχύ. Παράβαση του όρου αυτού συνεπάγεται αυτόματα ακυρότητα του ασφαλιστήριου και απώλεια οποιουδήποτε δικαιώματος για αποζημίωση.

Απλή ασφάλιση:

  • Αστική ευθύνη:σωματικές βλάβες 500000€/Υλικές ζημιές 150000 €
  • Θαλάσσια ρύπανση:150000 €